2021/8/6  |  ۱۴۰۰/۵/۱۵

تسهیلات ویژه

1.صدور بلیت المثنی

در صورت مفقود شدن، از بین رفتن یا سرقت بليت مسافر: به شرط حضور به موقع (حداکثر یک ساعت مانده به حركت) در ايستگاه راه آهن و يا نمايندگي فروش(درشهرهاي فاقد ايستگاه راه آهن) در وقت اداري ، بليت المثني طبق آيين نامه مربوط صادر مي‌شود . بليت مفقودي بايد از طريق شبكه رايانه‌اي رزرو و يا صادر شده و استرداد نشده باشد .صدور بليت المثني با 15درصد قيمت كل بليت، انجام مي‌شود. و در صورت مفقود شدن آن، بليت المثني ديگري صادر نخواهد شد.

2.در صورت تاخیر بیش از زمانهای تعیین شده در قطارهای اکسپرس و سریع که ناشی از حوادث طبیعی باشد 50 درصد بهای بلیت پس از کسر خدمات به مسافر پرداخت می شود، مسافر می تواند حداکثر تا یکماه پس از تاریخ حرکت به کلیه مراکز فروش مراجعه و با ارائه لاشه بلیت و کپی مدرک شناسایی معتبر خسارت مربوطه را دریافت نماید

3. تآخير قطار كه منجر به جا ماندن مسافر از قطار بعدي شود: در صورت تأخير بيش از زمان هایی معين كه منجر به جاماندن مسافر از قطار بعدي شود، چنانچه فاصله بين ورود قطار قبلي و حركت قطار بعدي بيش از سه ساعت باشد و قطار اول با سه ساعت تاخیر به مقصد رسیده باشد و همچنين هر دو بليت به نام مسافر باشد، وجه كامل بليت قطار بعدي پرداخت و يا مسافر با قطارهاي بعدي اعزام مي شود. در صورت اعزام با قطار درجه‌ي پايين‌تر مابه التفاوت بليت به مسافر پرداخت مي‌شود و در صورت اعزام با قطار درجه‌ي بالاتر، مابه التفاوت از وي دريافت نمي‌شود.

4. انصراف مسافر قبل از شروع سفر به علت تأخير حركت قطار: در صورت تأييد تأخير بيش از يك ساعت و اطلاع‌رساني به مسافران با شرط باز بودن باجه فروش بليت ايستگاه و همچنين پانچ نبودن بليت، وجه كامل بليت در همانروز و در ايستگاه مبدأ پرداخت مي‌شود.

(تأخير در شروع حركت قطار از مبدأ: تأخير كمتر از يك ساعت در شروع حركت قطارها از مبدأ، بخشي از زمان سير مي‌باشد و در مبناي پرداخت خسارت احتمالي تأخير محسوب مي‌شود. در ضمن تأخير بيش از يك ساعت به دليل وجود امكان استرداد بليت بدون كسر وجه، در زمان سير محاسبه نمي‌شود)

5· از كار افتادن كامل تهويه: در صورتي كه بليت به نام مسافر باشد، 50 درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات به مسافر حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود، ارائه لاشه بلیط و کپی مدرک شناسایی معتبر الزامی است .

6· لغو برنامه رفت قطار براي دارندگان بليت رفت و برگشت: چنانچه بليت رفت و برگشت يكسان و همنام باشد، وجه كامل بليت رفت حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در كليه مراكز فروش به مسافر پرداخت مي‌شود و يا در صدور بليت قطارهاي بعدي اولويت خواهد داشت. در صورت تمايل مسافر، وجه كامل بليت برگشت نيز پرداخت مي‌شود. حداكثر زمان استرداد بليت برگشت سه ساعت قبل از حركت قطار برگشت و ارائه بلیط رفت و برگشت به اپراتور فروش مي‌باشد.

7· لغو حركت قطار در حين سفر و بازگشت مسافران به ايستگاه مبدأ: چنانچه بليت به نام مسافر باشد، وجه كامل آن حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت در كليه مراكز فروش پرداخت مي‌شود.

8· لغو حركت قطار در حين سفر و اعزام مسافران به مقصد با ساير وسائل نقليه: چنانچه توقف ناشي از حوادث طبيعي نبوده و رسيدن مسافران به مقصد با تأخيري بيش از زمان معين انجام شود، 50 درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

9. بيمه مسافر: كليه مسافران از بدو ورود به ايستگاه مبدأ تا ورود به ايستگاه مقصد در برابر حوادث تحت پوشش بيمه مي باشند.

ياد‌آوري‌ها:

  • پرداخت خسارت، با ارائه‌ي اصل شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه يك برگ كپي آن و لاشه‌ي بليت تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در كليه‌ مراكز فروش بليت امكان‌پذير است.
  • در صورت مشاهده‌ مسافر بدون بليت در قطارهاي اکسپرس، رئيس قطار موظف است 50 درصد بيش از بهاي بليت اخذ خواهد شد.
  • صدور قبض در قطار براي مسافر بدون بليت، به منزله‌ تأمين جا براي وي نمي‌باشد.

 

پیشنهاد ما

3rd world Cheap Yeezy 350 White countries will continue to cut down forests, and guess what, they have a right to do what they have to do to live and feed themselves!!!!. This brings with it support for the hotly anticipated Battlefield V game title, as well as some fixes to issues that users have been awaiting. As was true before the redesign, you're paying mainly for the car's capabilities, its rear engine setup (something you won't otherwise find at this price) and the Porsche name, so you end up with things like the cheapo trim and partial leather seats unless you're willing to load up on options.Cheap Yeezy 350 Adidas Dglacer la sauce soja. It is a thrill to see 'yourself' in the cowl, but as you shuffle your head from side to side and Batman responds in kind, it shows off how accurate the tracking is. "The FDA has approved it and reaffirmed its safety," he says. The City's Community Development Division has indicated that a community meeting will be held in the near future to discuss the plans and to address questions. "Harry set out to marry for love at any cost, while William took his mother words quite seriously and took his time to make sure royal life would suit Catherine and she would be a good fit within the family," said a royal Air Max 90 Off-White Black insider.