2014/4/17  |  ۱۳۹۳/۱/۲۸

اخبار سفیر

تخفیف بهاره
مسافر محترم شرکتهای راه آهن شرقی بنیاد ، ریل ترابر سبا و وانیاریل از تاریخ 93/1/16 لغایت 93/3/10 در قطارهای نگین و غزال و پلور سبز تخفیف اعمال نموده اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگان فروش این شرکت مراجعه نمایید.

پیشنهاد ما