2014/10/23  |  ۱۳۹۳/۸/۱

اخبار سفیر

پیش فروش مهر و آبان ماه
پیش فروش بلیت قطارهای شرکتهای عضو سفیر برای تاریخ 93/7/11 لغایت 93/8/30 در ساعت 8:30 روز چهارشنبه 93/7/2 خواهد شد. جهت تهیه بلیت به نمایندگی های طرف قرارداد شرکت مراجعه فرمایید.

پیشنهاد ما